Potřebujete pomoc s náhradou škody? JUDr. Zdeněk Rudolecký a rozhlasová právní poradna

26. březen 2019

JUDr. Zdeněk Rudolecký v rozhlasové právní poradně na téma: náhrada škody.

Pokud někdo porušením svých povinností způsobí jinému majetkovou škodu či jinou újmu (např. poškození dobré pověsti, ublížení na zdraví apod.), měl by ji pochopitelně také napravit.

Péče o nezletilé po rozvodu a stanovení výživného. JUDr. Zdeněk Rudolecký v radioporadně

JUDr. Zdeněk Rudolecký ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

JUDr. Zdeněk Rudolecký v naší radioporadně, tentokrát na téma: péče o nezletilé po rozvodu a stanovení výživného.

Úkolem občanského zákoníku je pro tyto případy nastavit jasná pravidla, podle kterých bude možné určit zejména, jakým způsobem, popř. v jaké výši má k této nápravě dojít. Výsledkem by přitom mělo být co nejúplnější uspokojení poškozeného, tedy vyvolání takového stavu, jako by ke vzniku újmy vůbec nedošlo.

Škoda představuje jakoukoli ztrátu na majetku. Nejedná se přitom pouze o škodu skutečnou (výše, o kterou se hodnota majetku snížila), ale i o ušlý zisk (výše, o kterou se hodnota majetku nezvýšila, ačkoliv měla).

Za vzniklou škodu je zpravidla odpovědný ten, kdo ji způsobil - tzv. škůdce. Nový občanský zákoník důsledně rozlišuje podmínky náhrady škody s ohledem na to, kterou ze svých povinností škůdce porušil, tedy zda porušil povinnosti vyplývající ze zákona, smlouvy, či dobrých mravů.

JUDr. Zdeněk Rudolecký ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové spolu s Blankou Malou

Zatímco při porušení zákona je škůdce za škodu odpovědný zpravidla pouze v případě, že ji skutečně zavinil, při porušení smluvní povinnosti není zavinění vždy třeba.

Jednou z mála možností, jak se při porušení smluvní povinnosti vyhnout hrazení škody, je odvolání se na tzv. vyšší moc (například živelné katastrofy apod.).

Žaluji cestovní kancelář! Jen s dokonalou cestovní smlouvou máte šanci na úspěch

dovolená

JUDr. Zdeněk Rudolecký v naší právní poradně tentokrát na téma: Jak se bránit neplnění nebo porušení cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře.

Je-li někomu způsobena škoda na věci (např. poničen motocykl), připadají v úvahu dva způsoby náhrady buď v penězích, anebo uvedením do předešlého stavu (škůdce motocykl opraví, resp. nechá opravit, či koupí nový).

Současný občanský zákoník vychází z toho, že škoda se hradí v penězích. Pokud poškozený upřednostňuje náhradu škody uvedením do předešlého stavu, musí to výslovně navrhnout. Avšak i v případech, kdy je uvedení do předešlého stavu navrženo, soud je přizná, jen je-li možné a účelné.

Za nemajetkovou újmu je v obecném pojetí možné považovat jakoukoli újmu, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku. Typicky se jedná o zásah do zdraví, cti, soukromí osoby apod. Následky této újmy bývají zpravidla velice závažné a v konečném důsledku se mohou projevit i v majetkových poměrech poškozeného.

Celou radioporadnu s JUDr. Zdeňkem Rudoleckým si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Blanka Malá , baj
Spustit audio

Související