Je dobré majetek pojistit proti poškození, zničení nebo odcizení. Protože štěstí přeje připraveným

3. květen 2021

Pojištění majetku je souhrnné označení pro několik odvětví neživotního pojištění. Všechna jsou upravena v Hlavě III zákona o pojistné smlouvě „Soukromé pojištění věci a jiného majetku“. Při těchto pojištěních poskytuje pojišťovna pojistnou ochranu majetku v případě, že dojde k jeho zničení, poškození nebo odcizení.

Finanční poradce a manažer SMS finance Radim Frolík hovoří v naší radioporadně na téma: majetkové pojištění.

Mezi pojištění majetku se řadí:

poškození nebo zničení věci živelní událostí
škody způsobené krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením
pojištění technických rizik (pojištění strojů, elektroniky a stavebně-montážních prací,
havarijní pojištění
pojištění zásilek
zemědělské pojištění

Poškození nebo zničení věcí živelní událostí

Živelní pohromou se rozumí událost vzniklá díky přírodním silám. Nejčastěji se jedná o povodně a vichřice, případně jejich větší formy, ale ani zemětřesení či sesuvy půdy nejsou výjimkou.

V takovém případě se nejdříve zabezpečí majetek, aby nedošlo ke zhoršení stavu či újmě na zdraví a neprodleně se událost nahlásí pojišťovně.

Zemědělské pojištění

Zemědělská výroba je rizikovou činností a více než jiné činnosti závislá na rozmarech počasí.

Čtěte také

Pojistný program zemědělského pojištění kryje škody na zemědělských prostorech a hospodářských zvířatech, ale i na movitém a nemovitém majetku. Zemědělské pojištění chrání před ztrátou nebo poškozením plodin a hospodářských zvířat.

Pojištění, jako takové, má velký potenciál, jelikož poskytuje finanční jistotu nízkorozpočtovým zemědělcům a jejich komunitám. Zároveň podporuje zemědělce k větším investicím a chrání je před různými nehodami, které by mohly uškodit jejich živobytí nebo ztrátou příjmů v důsledku poklesu cen zemědělských komodit.

Pojištění zásilek

Pojištění zásilek je služba, která může odškodnit odesílatele, jejichž zásilky jsou při přepravě ztraceny, odcizeny nebo poškozeny.

Čtěte také

Někteří dopravci poskytují v rámci přepravních podmínek omezené ručení. Přezkum přesných přepravních podmínek odhalí, zda je nabídnuto omezené ručení, nebo zda si zákazník musí zvolit a zaplatit tuto službu samostatně buď prostřednictvím dopravce za dodatečné náklady, nebo prostřednictvím třetí strany tedy pojistitele.

Námořní pojištění zahrnuje ztrátu nebo poškození lodí, nákladu, terminálů a veškerou dopravu, kterou je majetek převáděn, získáván nebo držen mezi místy původu a konečným místem určení.

Pojištění technických rizik

Pojištění technických rizik zahrnuje například pojištění strojů a elektroniky, nicméně do této kategorie spadá i stavební a montážní pojištění. Je vhodné pro všechny subjekty pracující s technikou bez ohledu na jejich velikost, kde fungování určitého zařízení je klíčové a jeho případné selhání znamená pro daný subjekt ztrátu, ať už majetkovou nebo finanční.

Čtěte také

S ohledem na to, která společnost pojistku poskytuje, lze pojistit jak chybu personálu obsluhujícího techniku, tak poruchu zařízení, popřípadě lze sjednat i pojištění strojního či elektronického přerušení provozu (kam však nespadá například požární přerušení provozu).

Co se pojistného plnění týče, to bývá vždy limitováno cenou zařízení, která je aktuální v době vzniku škody. Sjednání pojistky je pochopitelně možné pouze u zařízení, která jsou v dané době v provozuschopném stavu.

Pojištění domácnosti

Tento typ pojistky standardně kryje škody vzniklé na vybavení bytů, rodinných domů, garáží, ale i věcí uložených ve společných nebytových prostorách jako jsou sklepy, přičemž pojištění se vztahuje i na věci osobní potřeby. Pojištění kryje i takové věci, které jsou součástí bytu či domu, jako například tapety, vestavěné spotřebiče nebo podlahy.

Radim Frolík ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Pojištění domácnosti v základu obvykle kryje škody způsobené přírodními živly (požár, povodeň, pád stromu, mrazy…), výbuchem nebo vloupáním.

Celou radioporadnu s Radimem Frolíkem si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související