Jak správně sepsat závěť, aby byla platná? Existují tři možnosti, říká JUDr. Zdeněk Rudolecký

18. září 2019

Jak sepsat závěť, aby platila? Člověk, který píše závěť, má poměrně širokou škálu možností, jak se svým majetkem po smrti naložit. Nicméně platná poslední vůle je často problém i pro právníky. V dědickém právu je totiž mnoho nejasností.

JUDr. Zdeněk Rudolecký v naší právní poradně na téma: závěť a dědické řízení.

Kdo dědí ze zákona

V případě, že nesepíšete závěť, podle zákona přechází majetek po zemřelém na jeho děti a manželku nebo manžela. To jsou takzvaní přední dědicové nebo dědicové přední třídy. V případě, že nikdo takový neexistuje, přichází na řadu dalších pět tříd dědiců, kteří jsou odstupňovány podle blízkosti příbuzenství.

Čtěte také

V první linii jsou tak vnoučata zemřelého a rodiče, případně člověk, který žil se zemřelým minimálně 1 rok před smrtí ve společné domácnosti. Následují sourozenci, jejich potomci, případně prarodiče atd. Pokud se žádní příbuzní nenajdou a neexistuje závěť, majetek zesnulého připadne státu.

V případě, že chcete odkázat svůj majetek někomu jinému, kdo nemá na dědictví ze zákona právo, nebo určit konkrétní majetek, který dědicovi připadne, čeká vás sepsání závěti. Poslední vůle je dědickému zákonu nadřazená a zákonní dědicové ji musí respektovat.

Existují tři možnosti, jak sepsat závěť - sám vlastnoručně, se svědky na počítači či u notáře.

podpis

Právě poslední možnost většina notářů a právníků doporučuje, protože výklad dědického práva, jak stojí v občanském zákoníku, je velmi nejednoznačný a chaotický. Může se tak potom snadno stát, že do závěti do poslední vůle napíšete něco, co tam ze zákona nepatří a závěť tak nebude platná. Nejenom, že tím nebudou splněna vaše poslední přání, ale můžete tak dědicům značně zkomplikovat vypořádání pozůstalosti.

Jak sepsat závěť - stačí tužka a papír

Tradičním způsobem, jak sepsat závěť, je vlastnoruční zhotovení. Na list papíru jednoduše napíšete, komu a co chcete odkázat. Závěť nemá stanovenou formální podobu a tak ji můžete pojmout jako dopis, výčet bodů nebo jen holé věty.

Existuje ale několik náležitostí, aby byla závěť platná:

Je nutné určit dědice, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba. Nejznámější příklad chyby je, když chce zesnulý odkázat majetek „kostelu" (což nelze, kostel je budova), je třeba uvést konkrétní církev, která je právnickou osobou. Stejně tak nelze odkázat majetek domácím mazlíčkům.

Blanka Malá a JUDr. Zdeněk Rudolecký ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

V případě více dědiců je potřeba jasně stanovit jejich podíly nebo přesně vyjmenovat konkrétní věci, která budou předmětem dědictví. Pokud někdo někomu odkáže dům, byt či chatu, povinnost platit daň z nemovitosti přejde po zesnulém na dědice. Závěť musí být vlastnoručně podepsaná (nemusí se vypisovat celé jméno, stačí standardní podpis) a s datem.

Závěť sepsaná na počítači potřebuje svědka

Pokud se vám nechce psát ručně, je možné napsat závěť na počítači. Aby byla závěť platná, je potřeba dodržet určitý postup.

Čtěte také

Po celou dobu psaní závěti musejí být přítomní dva svědci, poslední vůli je potřeba před nimi i vytisknout a následně ji svědci podepíší.Svědci musí být plnoletí, nesmí po zůstaviteli dědit ani být jeho blízcí příbuzní.

Nemůžete tak například sami sepsat závěť a pak za někým zajít, aby vám ji podepsal. V takovém případě je závěť neplatná. Počítejte také s tím, že pokud by došlo ke zpochybnění závěti, budou svědci předvoláni, aby popsali okolnosti sepsání závěti. Svědci jsou zároveň vázáni mlčenlivostí a nesmějí nikomu sdělit obsah závěti.

Poslední vůle na jistotu u notáře

Vlastnoruční sepsání závěti nebo napsání závěti na počítači se svědky jsou velmi časté. Takové pořízení závěti nic nestojí a je rychlé. Na druhou stranu jsou tyto závěti nejsnadněji napadnutelné a často neplatné, protože nebyly dodrženy všechny zákonné náležitosti.

Tužka, psaní

Sepsání závěti u notáře sice vychází na pár tisíc, ale máte jistotu, že všechno bude tak, jak má. Jednoduše notáři sdělíte svá přání, a on to zanese do notářského zápisu. Tato forma má ještě další výhodu.

Originál závěť bude uložen u notáře a zároveň v elektronické podobě v Evidenci právních jednání pro případ smrti. Máte tak jistotu, že se závěť někde neztratí nebo ji někdo nezničí, když ji ve vaší pozůstalosti objeví a nebude v jeho prospěch.

Neopomenutelní dědicové

Občanský zákoník určuje, že vaše děti (pokud ty nedědí tak jejich děti) jsou ze zákona neopomenutelní dědicové.

Čtěte také

To znamená, že vždy zdědí díl vašeho majetku, i když je ve své poslední vůli neuvedete.

Povinný díl je čtvrtina zákonného dědického podílu. To znamená, že pokud odkážete veškerý svůj majetek někomu jinému než svým příbuzným, tato osoba bude muset neopominutelným dědicům jejich díl vyplatit. Tento díl neopominutelní dědicové nedostanou, jen pokud jsou vyděděni.

Vydědit vlastního potomka je možné jen v případě, že dotyčný spáchal úmyslný trestný čin, což prokáže výpis z rejstříku trestů, nebo se zachoval zavrženíhodným způsobem vůči svému rodiči.

Celou radioporadnu s JUDr. Zdeňkem Rudoleckým si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Blanka Malá , baj
Spustit audio

Související