Rozsáhlý stavební ruch v Jičíně otevírá dveře k poznávání historie lidského osídlení na tomto území

7. srpen 2022 07:22

U bývalého zámku pod Čeřovkou v Jičíně archeologové zachytili tarasní zdi jezuitské zahrady a pravděpodobně i sušárnu ovoce se zbytky kachlových kamen.

Vydáme se ale i po stopách hospodaření jezuitů v jičínské lokalitě Kasárna, kde pokračuje budování infrastruktury pro novou obytnou čtvrť. Právě tam se s archeologem Regionálního muzea v Jičíně Jiřím Ungerem sešla Vlaďka Wildová.

Čtěte také

Nálezy pod Čeřovkou a v jejím okolí archeologové očekávali, protože nedaleko odsud, v areálu Oblastní nemocnice v Jičíně, kde roste nový pavilon, už sídliště prvních zemědělců objevili.

Hlavně keramické nálezy teď odborníci vyhodnocují a hledají časovou souvislost. „Neolitické sídelní areály mohly trvat až stovky let, jsou poměrně rozsáhlé, tak pak uvidíme, jak nám to bude chronologicky vycházet,“ vysvětluje Jiří Unger a dodává, že se v dané lokalitě při rešerši pramenů soustředili na možný objev zbytků středověké vsi Čeřovka.

Kachle z kamen v deseti bednách

Archeologové objevili v zásypu více druhů kachlí. Do tohoto nálezu se promítají i kachlová kamna a další materiály ze zámku při jeho částečném bourání. „Fungovalo to tak, že kamna, která dosloužila, tak byla třeba druhotně využita právě v těch hospodářských staveních.“

Čtěte také

Kachle jsou teď v Regionálním muzeu v Jičíně umyté a kus po kusu popsané. Archeology čeká bližší specifikace nálezů, z nichž mnohé jsou glazované a s reliéfy. „Máme stovky kusů, ze kterých se teď budeme snažit skládat dohromady části kachlových kamen. Výsledky chceme návštěvníkům muzea představit na jaře příštího roku,“ přibližuje Jiří Unger.

Při výstavbě komunikací a inženýrských sítí pro výstavbu rodinných a bytových domů na ploše bývalých kasáren v Jičíně, bylo archeologicky prozkoumáno hned několik komponent z jeho bohaté historie. Na severozápadním svahu vrchu Čeřovka byly zachyceny sídlištní aktivity prvních zemědělců, konkrétně kůlové, odpadní a další jámy lidu kultury s lineární keramikou.

Čtěte také

Tato sídlištní komponenta by mohla mít prostorový i časový vztah k sídlišti stejné kultury, které je nyní zkoumáno při stavbě Pavilonu A v Oblastní nemocnici. Při pokládce nové kanalizace mezi rybníkem Šibeňák a ulicí Revoluční pak bylo objeveno doposud neznámé sídliště včetně dvou pecí, které s největší pravděpodobností spadá do období starší doby železné, nicméně nálezy se zatím laboratorně zpracovávají a může dojít ještě ke korekci.

Nejzásadnějším nálezem pak bylo několik kamenných konstrukcí rozkládajících se pod bývalým zámkem Čeřovka. Byla zachycena obvodová zeď okrasných zahrad, které byly vystaveny spolu se zámkem roku 1650, kdy zahrady na Čeřovce postoupil Albrecht z Valdštejna nově založené jezuitské koleji v Jičíně.

Čtěte také

Toto kamenné oplocení zahrady bylo zbouráno kolem roku 1850 při přeměně zámku na zahradní restauraci. Pod touto zdí byla odkryta tarasní zeď pravděpodobně přináležející zeleninovým zahrádkám, tak jak je vidíme na plánu z roku 1795 a k této zdi byla později přiložena stavba sušárny, ze které se nám zachovala část interiéru včetně báze a podezdívky kachlových kamen.

Dle dostupných plánů lze usuzovat, že k výstavbě došlo někdy po roce 1795 a stejně jako oplocení horních zahrad, byla sušárna zbořena v polovině 19. století.

Plán areálu Čeřovka z roku 1795, šipkou vyznačeny zahrady zmíněné v textu (zdroj: Státní oblastní archív v Plzni)
Spustit audio

Související