Komunální volby 2022 – speciál z Jičína

13. září 2022
Volby 2022 – Hradecký kraj

V letošním roce kandiduje v Jičíně 12 politických subjektů. Je to o 1 více než v roce 2018, kdy se o hlasy voličů ucházelo 11  subjektů. Komunální volby se konají 23. a 24. září 2022.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Autobusové nádraží v Jičíně je zastaralé a čeká ho přestavba. Jak byste léta připravovaný projekt zrychlili?
  2. Jak byste vyřešili problém s parkováním nejen v centru města?
  3. Jičín musí opravit další historické budovy. Jak byste zajistili rekonstrukci např. Masarykova divadla, knihovny nebo Valdštejnského zámku?
  4. Vybudujete ve městě nová hřiště, odpočinkové zóny a parky? Pokud ano, kde konkrétně?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Jičíně:

ANO 2011

1. Autobusové nádraží v Jičíně je zastaralé a čeká ho přestavba. Jak byste léta připravovaný projekt zrychlili?

Pokud jde o autobusové nádraží, tak byla zpracována územní studie a data o studii byla vložena do evidence územně plánovací činnosti. Studie je podkladem pro zpracování změny územního plánu. V současné době jsou zpracovávány podklady pro změnu územního plánu č. 3. Změnu územního plánu musí schválit zastupitelstvo města a poté, co bude schváleno, bude možné začít další projektové práce. 

2. Jak byste vyřešili problém s parkováním nejen v centru města?

Problém s parkováním již řešila rada města a schválila plán udržitelné městské mobility a jeho financování bylo schváleno zastupitelstvem města. Byly vytvořeny čtyři akční skupiny, a to pro pěší dopravu a veřejná prostranství, automobilovou dopravu, parkování a nákladní dopravu, skupina cyklistické dopravy a veřejné dopravy a nových forem mobility. Výstupy a závěry akčních skupin budou potom zpracovávány řídící pracovní skupinou s cílem, aby zastupitelstvu města do roku 2024 byl předložen Plán udržitelné městské mobility. Jak vyplývá i z jednotlivých akčních skupin, tak tento plán má za cíl vyřešit parkování v celém městě, tedy i v jeho centru. V této souvislosti je třeba uvést, že řešení parkování vybudováním parkovacích domů je již zaneseno v územním plánu.

3. Jičín musí opravit další historické budovy. Jak byste zajistili rekonstrukci např. Masarykova divadla, knihovny nebo Valdštejnského zámku?

Město Jičín se po celou dobu posledních osmi let, kdy jsem ve funkci starosty, stará o historické budovy.
- pokud jde o rekonstrukci Masarykova divadla, tak divadlo město získalo koupí od jičínského Sokolu. Po získání město začalo s projektovými pracemi na rekonstrukci divadla i malého sálu v 1. poschodí. V současné době jsou projektové práce dokončeny a projekt je třeba doplnit o finanční náklady spojené s rekonstrukcí. Tyto práce jsou základní podmínkou pro samotnou rekonstrukci divadla.
- obdobná situace je u knihovny, kde je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Bylo požádáno o dotaci na rekonstrukci knihovny, kterou jsme podali krátce po vydané výzvě a jsme v pořadí mezi prvními. Přiznaná dotace by tak vytvořila podmínky k rekonstrukci.
- u Valdštejského zámku byla provedena projektová dokumentace pro rekonstrukci druhé části celkové rekonstrukce zámku, a to vyprojektováním výtahu, který by měl zabezpečit bezbariérovost. Další postup bude koordinován spol…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Vybudujete ve městě nová hřiště, odpočinkové zóny a parky? Pokud ano, kde konkrétně?

V současné době po architektonické soutěži je zpracovávána projektová dokumentace na výstavbu Odpočinkové zóny Cidlina, která má celkovou rozlohu 13 ha. Odpočinková zóna se bude nacházet v jihozápadní části města v prostorách nezastavěných a v minulosti využívaných zemědělskými organizacemi, kdy jim tyto pozemky byly pronajímány. S ohledem na velký rozsah tohoto území zde bude místo jak pro sportovní hřiště, tak i pro parkovou úpravu.

Jičínská Přísaha - Změna pro město

1. Autobusové nádraží v Jičíně je zastaralé a čeká ho přestavba. Jak byste léta připravovaný projekt zrychlili?

Otázka rekonstrukce autobusového nádraží je v Jičíně třaskavé téma a běh na dlouhou trať. 2015 zadalo vedení města provedení projektu a studie arch. Patriku Kotasovi plus vytvoření dopravního modelu a studii proveditelnosti. 2017 byl představen tzv. bipolární model, který tvoří 2 autobusová nádraží. Byly provedeny dílčí kroky k realizaci projektu, a to vykoupení pozemků a odstranění kolejiště na nádraží. Další již nebyly realizovány. Jelikož nenastal u projektu žádný posun, není v tuto chvíli co zrychlovat, ale důkladně se nad projektem, který má mnoho odpůrců, zamyslet. Nádraží je PRIORITOU našeho hnutí, avšak NEPODPORUJE tuto variantu provedení nejen z hlediska dopravního, ale zejména ekonomického. V tuto chvíli, kdy enormně vzrostly ceny stavebního materiálu a prací, odhadujeme cenu díla na 280 mil. Kč bez DPH. Z tohoto důvodu budeme hledat jiné řešení podoby nádraží. Za vzor nám může být důstojný terminál v Nové Pace, který byl postaven 2020/21 za cenu 64,536 mil. Kč bez DPH.

2. Jak byste vyřešili problém s parkováním nejen v centru města?

Problém parkování řeší řada měst. Jelikož je Jičín městem historickým, není v centru dostatek prostoru pro parkovací stání. Nejsme zastánci intenzivní dopravy v centru, dosavadní parkovací plochy by měli sloužit ke krátkodobému parkování, pro účely dlouhodobého využít P+R či centrální parkoviště. Do budoucna bychom viděli záchytné parkoviště či parkovací dům na ploše po bývalém zahradnictví TS. V případě většího využití prostor haly zimního stadionu, bychom vyřešili dostatek parkovacích stání. I přes nevoli některých spoluobčanů bychom byli pro omezení parkování na náměstí, neboť za poslední roky se situace výrazně zhoršila. V případě vyřešení prostoru autobusového nádraží, se také zde nabízí omezená možnost parkování. Parkování na sídlištích se za poslední léta mírně zlepšilo, neboť v rámci revitalizace sídlišť Husova a Na Jihu přibyla řada parkovacích stání. K úplnému komfortu parkování občanů by bylo nutné přistoupit k výstavbě parkovacích domů, které jsou však finančně nákladné.

3. Jičín musí opravit další historické budovy. Jak byste zajistili rekonstrukci např. Masarykova divadla, knihovny nebo Valdštejnského zámku?

Vznik Masarykova divadla se datuje k roku 1884, kdy sloužilo jako sokolovna se sálem, až roku 1926 dostalo reprezentativnější podobu díky významnému architektovi Čeňku Musilovi, na jehož odkaz kvalitní architektury bychom rádi navázali. Divadlo by si zasloužilo celkovou rekonstrukci, jelikož však dnešní doba přináší jiné nároky na tyto stavby, usilovali bychom o výstavbu nového kulturního centra. Knihovna, projekt na její přestavbu je již v běhu, nezbývá než podpořit současnou variantu a projekt dotáhnout do zdařilého konce. Na Valdštejnský zámek, bezesporu jednu z dominant náměstí se v minulosti zapomnělo a žádné výrazné investice do této budovy neplynuly. Pomineme-li investici do rekonstrukce informačního centra, výměnu oken a část rozvodů, domníváme se, že ostatní části budou vyžadovat rozsáhlé investice, které bude třeba řešit po částech. Financování by bylo dobré prostřednictvím dotací, do budoucna uvidíme, který z titulů by bylo možné získat a na opravu, byť částečnou, čerpat.

4. Vybudujete ve městě nová hřiště, odpočinkové zóny a parky? Pokud ano, kde konkrétně?

Domníváme se, že dětská hřiště jsou zastoupena v každé městské části, mělo by se dbát více na pravidelnou údržbu, dovybavení a obnovu herních prvků. Vzhledem ke zrušení hřiště na Čeřovce z důvodu přípravy území na výstavbu, je otázka, zda je počítáno s náhradou. Pokud ne, bude vhodné do nové zástavby hřiště zahrnout. Předpokládáme, že v rámci projektu bylo již s touto variantou počítáno. Rádi bychom prosadili výstavbu skateparku a pump tracku, který je momentálně mezi mládeží velice oblíbeným volnočasovým sportem. Radnice před lety započala projekt „Odpočinková zóna Cidlina“, je zpracována projektová dokumentace, jedná se však o rozlehlé území, které v rámci výstavby spolkne nemalé finanční prostředky. Jelikož do tohoto projektu již bylo vloženo mnoho úsilí, chtěli bychom v tomto projektu pokračovat. Další odpočinkovou zónu či park je možno vybudovat např. na ploše bývalých technických služeb, za což bychom byli rádi, neboť toto území je dlouhodobě nevyužité a bez představeného záměru.

JIČÍNSKÝ DEMOKRATICKÝ KLUB

1. Autobusové nádraží v Jičíně je zastaralé a čeká ho přestavba. Jak byste léta připravovaný projekt zrychlili?

Je pravdou, že jičínské autobusové nádraží je zastaralé a neodpovídá požadavkům na současnou hromadnou dopravu. Mírné vylepšení současné situace snad přinese znovuzprovoznění bývalé čekárny, o jehož odkoupení rozhodli zastupitelé města na posledním jednání. Naše sdružení zásadně nepodporuje současný megalomanský projekt bipolárního autobusového nádraží, prosazovaný současným vedením města. V podstatě se jedná o dvě plnohodnotná nádraží, kdy jedno by mělo být v prostoru u vlakového nádraží a druhé, jako „zastávkové“ na současném místě. Myslíme si, že velikost nádraží by měla korespondovat s velikosti města a není zde prostor na experimenty pana architekta. Nejlepším řešením se nám jeví zásadní přestavba nádraží na současném místě s dobudováním potřebné infrastruktury odpovídající 21. století, i když to znamená změnu územního plánu dotčeného území.

2. Jak byste vyřešili problém s parkováním nejen v centru města?

Parkování ve městě je velkou výzvou. Chtěli bychom navrhnout nový parkovací systém v ulicích příznivý pro rezidenty, ale i pro návštěvníky města. Základem je vybudování centrálního parkoviště, nejlépe ve formě parkovacího domu nedaleko centra. Přímo se nabízí prostor po technických službách u zimního stadionu. Náměstí si podle našeho názoru nezaslouží být hlavní parkovací plochou ve městě. Vybudování plánovaného parkovacího domu u nemocnice je rovněž nutností, neboť současná situace je v této lokalitě již dnes neúnosná. Rovněž nové parkovací plochy je nutno realizovat na Novém Městě a sídlišti U Stadionu. Chceme výrazně omezit pohyb vozidel po pěší zóně, která se pozvolna stává dalším parkovištěm v centru.

3. Jičín musí opravit další historické budovy. Jak byste zajistili rekonstrukci např. Masarykova divadla, knihovny nebo Valdštejnského zámku?

V našem volebním programu klademe velký důraz na kultivaci veřejného prostoru, ať již se jedná o městskou zeleň, mobiliář, ale i čistotu města. Chceme oživit, dovybavit a tak zatraktivnit současné odpočinkové zóny na Čeřovce, U Šibeňáku, či kolem rybníku Kníže. Chceme realizovat vybudování oddychové zóny pro občany Nového Města, i když v jiné podobě, než prosazuje současné vedení města. Součástí těchto ploch musí být i funkční a atraktivní dětská hřiště, spolu s prvky pro aktivitu dospělé veřejnosti.

4. Vybudujete ve městě nová hřiště, odpočinkové zóny a parky? Pokud ano, kde konkrétně?

Každé město by si mělo vážit svého historického dědictví. Jičín se může pyšnit řadou významných budov, jejichž rekonstrukce je ovšem velmi finančně náročná. Ať se jedná o Masarykovo divadlo, Jezuitskou kolej, zámek. Na jejich rekonstrukci je potřeba vynaložit stovky milionů korun, s čímž v současném městském rozpočtu nelze počítat. Plánovaná je i rekonstrukce knihovny Václava Čtvrtka, rovněž s náklady desítek milionů korun. Jednou z možností, kterou je třeba diskutovat, je rekonstrukce části koleje a tam vybudovat moderní prostory, které by vyhovovaly provozu knihovny. Bohužel, bez významných dotací se z městského rozpočtu, navíc v současné složité ekonomické situaci, nedají tyto rekonstrukce, zvlášť když město zahájilo zasíťování prostoru bývalých kasáren pro bytovou výstavbu a muselo si na tuto akci půjčit téměř 200 milionů.

Komunistická strana Čech a Moravy

Kandidující subjekt nevyužil možnosti prezentovat své postoje v tomto pořadu.

Občanská demokratická strana s podporou STAROSTŮ a nezávislých kandidátů

1. Autobusové nádraží v Jičíně je zastaralé a čeká ho přestavba. Jak byste léta připravovaný projekt zrychlili?

Současné vedení města, složené z koalice ANO 2011, TOP 09, SPJ-KDU, a Volby pro město si půjčilo 180 milionů na infrastrukturu v lokalitě kasáren. Město Jičín je nejvíce zadlužené ve své historii. Tato koalice současně prosazuje tzv.. bipolární autobusové nádraží, představující vznik dvou nádraží - jednoho u vlakového nádraží a druhého (zastávkového centra) u stávajícího autobusového nádraží. Za projektovou dokumentaci již utratila miliony korun. Již před pěti lety byl rozpočet tohoto megaprojektu odhadován na 230 milionů korun. V dnešních cenách tak přes 300 milionů. Nejenže projekt je podle našeho názoru nesmyslný, protože vznik zastávkového centra na nejfrekventovaňejší komunikaci v Jičíně, 17. listopadu by úplně paralyzoval dopravu ve městě, je také jasné, že město nebude v dohledné době touto částkou disponovat. Proto ODS s podporou STAROSTŮ a nezávislých kandidátů navrhuje jednoduché řešení. To spočívá v odkupu původní čekárny se sociálním zázemím (Jičínští si jistě pamatují) na…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Jak byste vyřešili problém s parkováním nejen v centru města?

S přibývajícím počtem automobilů neexistuje jednoduché řešení. Co se týká sídlišť, je situace nejhorší na Novém Městě Jih. Obyvatelům Nového Města Jih nabízíme řešení. V první polovině r. 2023 projednají zástupci města se zástupci jednotlivých bytových domů (SVJ) konkrétní situaci v parkování před jejich domem a navrhnou způsob zlepšení možnosti parkování (samostatné parkoviště, změnu podélného parkování na kolmé atd.). Řešením parkování ve městě jsou parkovací domy, první by mohl vyrůst na ploše u Zimního stadionu, kde je i uzemním pláne města Jičína umístěn. Jeho výstavbu podporujeme, financovat by ho měl  soukromý investor ve spolupráci s městem. Tak jako například v Trutnově.

3. Jičín musí opravit další historické budovy. Jak byste zajistili rekonstrukci např. Masarykova divadla, knihovny nebo Valdštejnského zámku?

Rekonstrukce Masarykova divadla, Valdštejnova zámku a knihovny za stovky milionů korun může město pouze v případě získání dotací. Projektové dokumentace jsou zpracovány. Žádost o dotaci je podána zatím je na knihovnu V. Čtvrtka

4. Vybudujete ve městě nová hřiště, odpočinkové zóny a parky? Pokud ano, kde konkrétně?

V plánu máme vybudování drobných odpočinkových míst s lavičkami po celém Jičíně. Veřejnost po nich volá. Velká oddechová zóna Cidlina se již dlouho připravuje na Novém Městě Jih. Chceme také více ozelenit město a vykoupit k tomu vhodné pozemky.

Patrioti a sportovci pro Jičín

1. Autobusové nádraží v Jičíně je zastaralé a čeká ho přestavba. Jak byste léta připravovaný projekt zrychlili?

Projekt autobusového nádraží v Jičíně se řeší již více než 20 let a každé volební období je spíše předmětem slibů než jeho realizací, a tak je projekt i po letech stále jen ve fázi studií. My jsme rozhodně zastánci opravy autobusového nádraží, ale ne v jeho megalomanské podobě, která je dle našeho názoru pro město Jičín ekonomicky neúnosná. Naopak se chceme poučit z dobré praxe okolních měst a prosadit investičně i provozně optimální realizaci autobusového nádraží, jako příklad můžeme uvést dvě nejbližší města Nová Paka a Hořice, kde autobusová nádraží bezproblémově fungují. V tomto ohledu bychom rádi připravili studii a následně i projektovou dokumentaci. Pokud si to situace vyžádá, budeme prosazovat i případnou změnu územního plánu. Otázka je pak i financování celého projektu a řešení zbývajícího prostoru.

2. Jak byste vyřešili problém s parkováním nejen v centru města?

V ideálním případě je naším cílem prosadit stavbu tří parkovacích domů, a to na sídlišti Jih, na sídlišti Husova a u zimního stadionu. Součástí parkovacích domů na sídlištích by měly být i patra s garážemi, které by byly určeny k odprodeji rezidentům. Tím by bylo zajištěno i částečné financování projektů a snížila by se tak zátěž městského rozpočtu. Součástí parkovacího domu na Jihu by bylo i odloučené pracoviště městské policie. Výstavbou parkovacího domu u zimního stadionu bychom rádi významně omezili parkování na Valdštejnově náměstí, kde by konečně dostali přednost chodci a cyklisté. To by mělo vést ke zvýšení atraktivity náměstí a podpořit cestovní ruch, což je rovněž naším dlouhodobým cílem. Samozřejmostí by pak měly být opravy místních komunikací, včetně parkovacích stání. Budeme prosazovat, aby v každém roce bylo připraveno do rozpočtu několik akcí, a to i v satelitních obcích. Další kapitolou je parkování u nemocnice, kde chceme „tlačit“ na řešení ve spolupráci s KUKHK.

3. Jičín musí opravit další historické budovy. Jak byste zajistili rekonstrukci např. Masarykova divadla, knihovny nebo Valdštejnského zámku?

Tyto stavby jsou investičně velmi náročné a pro město Jičín není prakticky možné realizovat každou jednotlivou stavbu buď bez finanční podpory státu (případně EU), anebo po částech a rekonstrukci rozložit do několika let. Je potřeba si uvědomit, že město má mimo výše uvedené historické budovy také Vladštejnskou lodžii a Jezuitskou kolej a všechny musí provozně dotovat. Naší snahou bude vždy optimalizovat provoz a využití objektu s ohledem na dostupné dotační tituly a v tomto duchu připravit projektovou dokumentaci. Výjimkou je patrně budova knihovny, která by neměla být svým rozsahem tak náročná. V tomto případě si umíme představit realizaci v několika krocích i za vyšší podpory z městského rozpočtu. Otázkou ale je, zda při současném prakticky rekordním zadlužení města, je tato varianta reálná. Proto budeme prosazovat u takto velkých projektů max. míru podpory ze státního nebo EU rozpočtu. Prioritou pro podporu financování oprav takto velkých objektů bude smysluplné a provozní využití.

4. Vybudujete ve městě nová hřiště, odpočinkové zóny a parky? Pokud ano, kde konkrétně?

Výstavba cyklostezek, odpočinkových zón, řešení průjezdnosti města, to jsou dnes standardy všech obdobných měst a jednoznačně jsou naší prioritou. Chceme prosadit propojení do všech okolních obcí pro bezpečný provoz do škol, do zaměstnání, pro turistiku a volnočasové aktivity. Cílem bude jednat a prosadit bezpečné cyklo-propojení s lokalitou Prachovských skal, s městy Nová Paka a Hořice a podpořit tak cestovní ruch. Město Jičín v tomto ohledu neuvěřitelně zaspalo. Určitě podpoříme výstavbu odpočinkové zóny Cidlina, ale naší snahou bude prosadit realistický projekt. Využili bychom zkušeností místní firmy, která staví obdobné zóny (tratě) po celé ČR v koordinaci s organizátory republikových závodů, s jejich pomocí navrhli univerzální řešení pro celé území.  Jsme přesvědčeni, že by takto mohla postupně vzniknout plnohodnotná odpočinková zóna (park) pro aktivní i relaxační činnost. Dalším cílem je výstavba sportovní haly, která by zároveň sloužila jako tělocvična základní školy Husova.

PRO Jičín

1. Autobusové nádraží v Jičíně je zastaralé a čeká ho přestavba. Jak byste léta připravovaný projekt zrychlili?

Plán na bipolární uspořádání nádraží nepodporujeme. Považujeme za klíčové zachování lokality stávajícího autobusového nádraží a s ním i zachování pěší dostupnosti do centra města pro cestující. Jsme pro rekonstrukci stávající lokality včetně vybudování moderního sociálního zázemí, aby prostory nádraží byly důstojné pro každého cestujícího.

2. Jak byste vyřešili problém s parkováním nejen v centru města?

Nová parkovací místa se dají vybudovat u vlakového nádraží. Chceme podporovat regionální dopravu a s tím i spojené zachování autobusového nádraží na aktuálním místě, aby dostupnost do centra pro občany co nejsnazší. K diskusi s občany máme připravenou i možnost parkovacího domu u zimního stadionu, či zavedení parkovacích zón. Obyvatele Jičína musí mít vždy možnost zaparkovat. Současně chceme více otevřít město občanům, zapojit Jičíňáky do dění města, dát možnost diskuse k připravovaným projektům či je zapojit srkze participativní rozpočty.

3. Jičín musí opravit další historické budovy. Jak byste zajistili rekonstrukci např. Masarykova divadla, knihovny nebo Valdštejnského zámku?

Uvědomujeme si, že díky energetické krizi bude veřejných prostředků méně než před lety. Ale hledali bychom jistě finance i z jiných zdrojů. Napři. část rekonstrukce Valdštejnova zámku je připravena z prostředků IROP a to i díky nutnosti bezbariérovosti. Na rekonstrukci místní knihovny se již nyní hledají prostředky ze spolufinancování zdrojů Ministerstva kultury. Masarykovo divadlo, víme všichni, je potřeba rekonstruovat, ale v následujících čtyřech letech to zřejmě bude nemožné díky zvyšujícím se nákladům

4. Vybudujete ve městě nová hřiště, odpočinkové zóny a parky? Pokud ano, kde konkrétně?

Nové Město. To je naše jednoznačná povinnost. Pokud se projdete po Valdickém Předměstí a po Novém Městě, tak si připadáte jak v jiném městě. Nové Město potřebuje kompletní revitalizaci a s tím i urychlení projektu odpočinkové zóny Cidlina.
Naší prioritou je také výstavba např. pumptrackových hřišť a zón, kde se bude mít možnost setkávat i dospívající mládež na kterou se v posledních letech zapomínalo.

Sdružení pro Jičín

1. Autobusové nádraží v Jičíně je zastaralé a čeká ho přestavba. Jak byste léta připravovaný projekt zrychlili?

Aby mohlo nové autobusové nádraží fungovat bez problémů je třeba vybudovat novou spojnici mezi ulicemi Popovická a Pod Koželuhy. V tuto chvíli ladíme poslední detaily směnné smlouvy se soukromým majitelem potřebného pozemku. V tomto volebním období probehla také změna regulačního plánu, která umožní získat územní rozhodnutí pro novou stavbu. Takto velký projekt nelze nijak urychlovat, lze v něm jenom postupovat cíleně a logicky vpřed. Všechna velká prohlášení o urychlení většinou narazí na realitu legislativní a majetkoprávní.

2. Jak byste vyřešili problém s parkováním nejen v centru města?

Kdyby byl tak velký problém s parkováním ve městě, tak by jeho obyvatelé auta dnes a denně nepoužívali. Jičín má obrovské odstavné plochy kolem centra, pokud chcete do 5 min od svého cíle v Jičíně vždy zaparkujete. Problémy podle nás jsou spíše v pěší a cyklistické dopravě, abychom skutečné problémy v dopravě identifikovali, podpořili jsme vznik Udržitelného plánu mobility pro Jičín. Město navíc neustále buduje nové parkovací kapacity, ať už při regeneraci panelových sídlišť nebo i při výstavbě infrastruktury v Kasárnách, která přinese několik desítek nových parkovacích míst u nemocnice.

3. Jičín musí opravit další historické budovy. Jak byste zajistili rekonstrukci např. Masarykova divadla, knihovny nebo Valdštejnského zámku?

Ano, zde vidíme daleko větší problém. Musíme hledat zdroje mimo běžné daňové příjmy. Podařilo se nám s KHK dohodnout navýšení nájmu za muzeum například. Na rekonstrukce památek získáváme podporu z národních i evropských zdrojů.V případě knihovny jsme čekali na vyhlášení výzvy z IROPu, právě abychom mohli provést rekonstrukci i z externích zdrojů. Žádost je podána, je druhá v pořadí, splňujeme všechny podmínky pro získání dotace. Pro zámek máme zpracovanou kompletní projektovou dokumentaci a získané stavební povolení, v další etapě by měl vzniknout výtah a zámek se stát bezbariérový. K vystěvbě výtahu nás zavazuje i smlouva s KHK, pokud získají dotaci na novou expozici. Všechny potřebné body pro spolupráci jsou domluveny. Masarykovo divadlo a jeho rekonstrukce je velký problém, jehož řešeníbude vyžadovat opravdu značnou invenci. Máme zpracovaný projekt, bez něhož bychom vůbec nevěděli, co vše je potřeba udělat. Víme do jakého stavu je potřeba vše udělat. Prvotní bude vyjednání dohody s…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Vybudujete ve městě nová hřiště, odpočinkové zóny a parky? Pokud ano, kde konkrétně?

Město Jičín připravuje Odpočinkovou zónu Cidlina, která má zhruba 7 hektarů. Jedná se o velmi složitý projekt. Předně se povedlo vykoupit všechny potřebné pozemky. Podařilo se vymístit vedení vysokého napětí, teplovodu a celé kotelny. Dokumentace je odevzdána na stavebním úřadě a po doplnění by úspěšnému zídkání územního rozhodnutí nemělo nic bránit. Součástí jsou hřiště, skatepark, pumptrack. Celý projekt je ale provázán s dalšími 5 dílčími projekty ve stejné lokalitě, které nemusí být provedeny současně, ale musí být jejich koordinace provedena tak, aby si vzájemně nebránily v realizaci. Město Jičín investuje do údržby dětských hřišť pravidelně a udržuje pokud možno v dobrém stavu. V letošním roce bylo také konečně otevřeno nové workoutové hřiště.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

1. Autobusové nádraží v Jičíně je zastaralé a čeká ho přestavba. Jak byste léta připravovaný projekt zrychlili?

Urychlením realizace stavby nového autobusového nádraží. Samozřejmě při zachování funkce stávajícího. To znamená kontrolou celého stavebně právního procesu, územním řízením a stavebním řízením konče.

2. Jak byste vyřešili problém s parkováním nejen v centru města?

Vyřešil bych je v centru instalací systému parkování na parkovací hodiny, využitím nezpoplatněných parkovacích zón mimo náměstí ( u zimního stadionu, na autobusovém nádraží, u kina atd...) a v neposlední řadě zajištěním aktuálních informací o parkování pro občany z blízkého i dalekého okolí (turisty) a to na webových stranách města Jičína, formou přímé navigace.

3. Jičín musí opravit další historické budovy. Jak byste zajistili rekonstrukci např. Masarykova divadla, knihovny nebo Valdštejnského zámku?

Formou dotačních fondů z EU na obnovu historických památek v Jičíně.

4. Vybudujete ve městě nová hřiště, odpočinkové zóny a parky? Pokud ano, kde konkrétně?

Ano, počítám s realizací již plánované odpočinkové zóny podél řeky Cidliny. Dále bych měl představu vícegeneračního hřiště mezi Čeřovkou a nově plánovaným Alzheimercentrem, které by bylo rozdělené na 3 části. Pro děti, teenagery ( viz Desatero SPD pro Jičín) a seniory, které v Jičíně pro veřejnost vůbec chybí.

VOLBA PRO MĚSTO

1. Autobusové nádraží v Jičíně je zastaralé a čeká ho přestavba. Jak byste léta připravovaný projekt zrychlili?

Připravena je územní studie, kterou vypracoval ateliér Kotas & Partners, jako bipolární autobusové nádraží za dvěstě miliónů Kč. Urychlení vidím v možném etapovém zjednodušení realizace projektu a získání dotace na přestavbu. Určitě pomůže i v současné době projednávaná koupě  rekonstruované budovy „bývalé čekárny“ do vlastnictví města. Ta by mohla sloužit jako zázemí pro cestující i řidiče. Vedle občerstvení a sociálních zařízeních, by prostor sloužil i jako čekárna a odpočinkové místo, a to může být realizováno již během příštího roku,

2. Jak byste vyřešili problém s parkováním nejen v centru města?

V těsné blízkosti centra, v Bolzanově ulici (u nemocnice) máme v plánu společně s Královéhradeckým krajem vybudovat parkovací dům, odtud jsou to 3 minuty chůze do centra města.
Sídliště postupně procházejí tzv. revitalizací veřejných ploch a vždy je pamatováno na obnovu a rozšíření parkovacích míst.

3. Jičín musí opravit další historické budovy. Jak byste zajistili rekonstrukci např. Masarykova divadla, knihovny nebo Valdštejnského zámku?

Je potřeba mít připraveny projektové  dokumentace, a to my máme. Ucházíme se o dotaci na rekonstrukci knihovny a Valdštejnského zámku, kde již první etapy rekonstrukce proběhly. Rekonstrukce Masarykova divadla je v současné době nad finanční možnosti města, ale projekt je připraven a sledujeme možnosti získání dotace,

4. Vybudujete ve městě nová hřiště, odpočinkové zóny a parky? Pokud ano, kde konkrétně?

V nedávné době vzniklo workoutové hřiště v areálu sportovního stadionu.
Pokračují přípravné práce na výstavbě Odpočinkové zóny Cidlina na Novém Městě Jih, kde vznikne nejenom oddychová zóna, ale část plochy bude využita pro sportovní aktivity. Plánujeme výstavbu dětského a sportovního hřiště pro Robousy a Popovice. Nadále je aktivně udržován lesopark Čeřovka kde rovněž probíhá obnova cest a opěrných zdí.

Za práva zvířat v Jičíně - sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK

Kandidující subjekt nevyužil možnosti prezentovat své postoje v tomto pořadu.

Za prosperující Jičín s TOP 09

Kandidující subjekt nevyužil možnosti prezentovat své postoje v tomto pořadu.

Spustit audio