Dramatik Uffo Daniel Horn z Trutnova

19. květen 2019

Hlavní postavou dnešního výročí týdne je muž s trochu zvláštním jménem: Uffo Daniel Horn. Narodil se 19. května 1817 v Trutnově v národnostně smíšené rodině. Zvláštní jméno Uffo prý navrhnul jeden z jeho kmotrů. Pravděpodobně se inspiroval mytickým dánským králem Uffem.

Uffo Horn byl všestranně nadaný mladík: dobře se vyjadřoval, uměl kreslit a měl literární talent. Šel tedy studovat na malostranské gymnázium do Prahy a po maturitě se zapsal na pražská práva.

Tehdy se začal zajímat o politiku – byl členem Burschenschaftu, a také byl literárně činný. Skládal básně a v roce 1835 napsal prolog a epilog k představení ve Stavovském divadle.

V témže roce uvedl ve Stavovském divadle svou hru Horimir, která propadla. Naopak další kus, veselohra Die Vormundschaft, kterou napsal společně s Wolfgangem A. Gerlem, měla obrovský úspěch. V Stuttgartu dokonce získala ocenění veselohra roku.

V roce 1838 odešel Uffo Horn do Vídně, aby tu dokončil studia práv. I zde napsal dvě divadelní hry, obě zakázala cenzura. Vedle toho přispíval do novin a časopisů a vydávala tak povídky z východních a západních Čech. Nejznámějším je výbor Böhmische Dörfer.

V revolučním roce 1848 se Horn silně angažoval. Zasazoval se o pokojné soužití Čechů a Němců v rámci Velkého Německa, které bylo podle jeho názoru jako jediné schopné pojmout různé ideové proudy.

Během revoluce byl mluvčím pražských studentů a ve Vídni se zastával slovanských národů. Vysloužil si za to kritiku řady českých Němců, kteří ho označovali za národnostně a názorově rozpolceného.

V roce 1850 jako dobrovolník bojoval v německo-dánské válce, kterou Dánsko vyhrálo. Horn se poté stáhnul z veřejného života a navrátil se do rodného Trutnova, kde se oženil a založil rodinu.

Dál se ale věnoval psaní. V roce 1858 měla v Linci premiéru jeho asi nejznámější drama König Otakar. Věnuje se vztahu mezi Čechy a Němci a nepřímo odsuzuje panslavismus.

V roce 1860, v pouhých 43 letech Uffo Horn zemřel na následky mozkové mrtvice. V Trutnově ho dodnes připomíná pomník v parku a také ulice, společenské centrum a kavárna, které jsou po něm pojmenovány.

Der Abschluss des Sendung gehört wieder dem Jubiläum der Woche: Heute stellen wir ihnen einen Mann mit einem ganz besonderen Namen vor: Uffo Daniel Horn. Horn wurde am 19. Mai 1817 in Trautenau, in einer Mischehe geboren. Der besondere Name Uffo soll von einem seiner Paten kommen. Scheinbar hat er sich von dem mythischen dänischen König Uff inspirieren lassen. Uffo Horn war ein vielseitig begabter Junger: er konnte gut sprechen, zeichnen und hatte literarisches Talent. Horn studierte am Gymnasium in der Prager Kleinseite. Nach dem Abitur studierte er Jura in Prag und fing an sich um die Politik zu interessieren. Uffo Horn war Mitglied der Burschenschaft und literarisch aktiv.

Horn schrieb Gedichte und im Jahre 1835 schrieb er Prolog und Epilog für ein Schauspiel im Prager Ständetheater. Im gleichen Jahr führte er im gleichen Theater sein Stück Horimir auf, welches aber durchfiel. Das nächste Theaterstück, ein Lustspiel mit dem Namen Die Vormundschaft, welches er mit dem Wolfgang Adolf Gerle schrieb, war ein großer Erfolg. In Stuttgart bekam dieses Spiel sogar die Würdigung als das Lustspiel des Jahres. Im Jahre 1838 ging Uffo Horn nach Wien um dort das Jura-Studium zu beenden. Auch dort schrieb er zwei Theaterstücke, welche aber von der Zensur verboten waren. Horn schrieb auch in Zeitungen und Magazine, wo er Geschichten aus West-und Ostböhmen veröffentlichte. Die bekannteste Sammlung heißt Böhmische Dörfer. Im Revolutionsjahr 1848 engagierte sich Horn stark für das friedliche Zusammenleben von Deutschen und Tschechen im Rahmen des sog. Großdeutschlands, welches nach seiner Meinung als einziges imstande war, die unterschiedlichsten Ideenströmungen zu integrieren.     

Binnen der Revolution war Horn Sprecher der Prager Studenten in Wien und stellte sich hinter die slawischen Völker. Dafür bekam er Kritik von den Deutschböhmen, die ihn als zerspaltene Person bezeichneten. Horn nahm als Freiwilliger am Schleswig-Holsteinischen Krieg (1848-1851) bis zu Ende teil, welchen das Königreich Dänemark gewann. Uffo Horn zog sich aus dem öffentlichen Leben zurück und kehrte nach Trautenau zurück, wo er heiratete und eine Familie gründete. Er schrieb aber weiter: im Jahre 1858 hatte in Linz die Prämiere seines Dramas König Ottokar. In diesem Spiel widmete sich Horn dem Verhältnis zwischen den Deutschen und Tschechen und indirekt verurteilte er den Panslawismus.  Im Jahre 1860, mit nur 43 Jahren stirbt Uffo Daniel Horn auf die Folgen eines Schlaganfalls. Bis heute wird in Trautenau an Uffo Horn erinnert: mit einem Denkmal im Stadtpark und mit einer Straße, Gesellschaftszentrum und einem Café, welche seinen Namen tragen.

Spustit audio