Internetovou aplikaci můžete využít k oznámení pálení bioodpadu. Usnadníte tak práci hasičům

30. březen 2018 09:30

Než začne jarní úklid na zahradách a pozemcích, po kterém se bude pálit biologický odpad, shrabané porosty nebo větve z prořezaných stromů, apelují hasiči na občany, aby tuto skutečnost předem ohlásili přes internetovou aplikaci. V žádném případě by tímto hlášením neměli blokovat linky 112 nebo 150.

Při plánovaném pálení biologického odpadu apelují hasiči na občany, aby tuto aktivitu předem ohlásili přes webový portál https://paleni.izscr.cz/.

„V posledních dnech zaznamenáváme s příchodem jara zvýšený zájem občanů o pálení biologického odpadu. Stává se nám, že volají přímo na operační středisko hasičů, kde má ale samozřejmě přednost řešení mimořádných událostí. Oznamovatele tak musíme žádat o zavolání později nebo si složitě vysvětlujeme konkrétní místo pálení. Tomu všemu lze účinně předejít oznámením prostřednictvím webového portálu https://paleni.izscr.cz/," říká kpt. Radek Mencl, koordinátor a metodik krajského operačního a informačního střediska.

Na uvedených webových stránkách pak může občan kdekoli na území ČR ohlásit územně příslušnému krajskému operačnímu a informačnímu středisku plánované pálení.

„Výhodou je nejenom celorepubliková jednotnost řešení, ale také možnost upřesnění místa pálení na konkrétní bod přímo z mapy. Vyplnění informací o pálení na internetu nezabere ohlašovateli delší dobu, než jakou stráví při ohlašování s naším operátorem, je to skutečně jednoduché," doplňuje Radek Mencl.

Při plánovaném pálení biologického odpadu apelují hasiči na občanyZároveň je při pálení biologického odpadu dodržovat základní bezpečnostní opatření. Oheň se v otevřeném prostoru může velice snadno vymknout kontrole a způsobit nejenom značné škody na zdraví a majetku, ale také závažné ekologické následky. Stačí, aby foukal silnější vítr, a velice snadno může dojít k rozšíření ohně mimo ohniště.

Pálení biologického odpadu lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi jen na předem připravených přiměřeně velkých hromadách za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a prostředků na prvotní hasební zásah.

Při plánovaném pálení biologického odpadu apelují hasiči na občany

V zájmu bezpečnosti své i druhých dodržujte při pálení biologického odpadu tato pravidla:
- ověřte si, zda pálení biologického odpadu vaše obec neomezuje, případně zcela nezakazuje,
- důsledně dbejte pokynů příslušného HZS kraje a pálení oznamte skrz webovou aplikaci na stránkách HZS,
- velikost hromad klestu a listí po úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
- při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
- místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
- místo spalování musíte zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
- místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení ohně,
- po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujte,
- příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
- spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

autoři: Milan Baják , GOT
Spustit audio

Související