Nová čistírna odpadních vod v Solnici zahájila svůj provoz

23. září 2010

Dlouholetý palčivý problém s kvalitním odkanalizováním se podařilo vyřešit městu Solnice s částí Ještětice a obci Kvasiny. Nová čistírna odpadních vod a rozsáhlý kanalizační systém zvýší kvalitu života místních obyvatel a výrazně uleví životnímu prostředí. Teprve rozvoj průmyslové zóny pro společnost ŠKODA AUTO a.s. ukončil několikaleté čekání a umožnil realizaci myšlenky vybudovat centrální čistírnu odpadních vod a nezbytnou část nové městské kanalizace. Čistírna odpadních vod nyní řeší látkové zatížení odpovídající 4 500 ekvivalentních obyvatel. Tato kapacita respektuje i budoucí vývoj regionu.

Doposud používaný systém jednotné kanalizace s několika zaústěními do místních vodotečí v kombinaci se soukromými septiky zatěžoval životní prostředí a nesplňoval legislativní nároky ČR a EU platné pro tuto kategorii měst.
V listopadu 2005 zahájil dodavatel díla, společnost VCES a.s., stavební práce na 12 352 m gravitačních stok, 2522 m kanalizačních výtlaků a 4 čerpacích stanicích. Na jaře následujícího roku započaly práce i na samotné čistírně. Ta je navržena jako plně automatická mechanicko-biologická jednotka s vlastním kalovým hospodářstvím. Čistírna je vybavena automatickým systémem řízení, pomocí kterého jí lze řídit a sledovat z centrálního střediska provozovatele - společnosti AQUA SERVIS a.s. z Rychnova nad Kněžnou.
"Velice mě těší důvěra, kterou společnost VCES a.s. získala k realizaci pro město takto významného díla," svěřil se JUDr. Miroslav Boštík, předseda představenstva VCES a.s. "Díky ní jsme se mohli opět po čase vrátit do místa vzniku naší společnosti. Rád bych také touto cestou poděkoval za trpělivost všem občanům, kterých se výstavba bezprostředně dotýkala," dodává JUDr. Boštík následně.
Rozhodující podíl na uskutečnění celého projektu patří Ministerstvu financí ČR a Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Díky jejich úsilí bylo možno uvolnit ze státního rozpočtu dotaci ve výši 174,2 mil. Kč, která pokryla 100% nákladů projektu. Na ostatních souvisejících nákladech neinvestičního charakteru se podílelo město Solnice a obec Kvasiny. "Jsem velice rád, že se takto náročné dílo podařilo dotáhnout do úspěšného konce," zmiňuje Ladislav Kubíček, starosta města Solnice. Velký dík si proto zaslouží všechny zúčastněné strany, které se na projektu podílely," pokračuje Kubíček.
Hlavním projektantem celého díla se stala společnost VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. z Hradce Králové, která zajišťovala i stavební dozor na stavbě ve spolupráci se společností DABONA s. r. o. z Rychnova nad Kněžnou.

Spustit audio