Ludvík Frejka. Liberecký Němec, který byl popraven s Rudolfem Slánským

10. leden 2020

Ve výročí týdne si představíme zajímavou osobnost německé levice v Československu, ekonoma a politika Ludvíka Frejku. Narodil se jako Ludwig Freund 15. ledna 1904 v Liberci, v německojazyčné rodině s židovskými kořeny.

Po maturitě na gymnáziu studoval na vysoké obchodní škole v Berlíně, potom na ekonomické škole v Londýně. Už od mládí byl politicky aktivní: v roce 1919 vstoupil do sociálně demokratické mládeže, o tři roky později do komunistické strany Německa.

Od roku 1923 byl Freund členem Komunistické strany Československa. Zanedlouho se stal pracovníkem stranického sekretariátu; působil především v pohraničních oblastech. Stal se také redaktorem německého levicového časopisu Die Rote Fahne.

Po Mnichovské dohodě Ludwig Freund odešel do Velké Británie, kde pracoval jako redaktor rakouského Zeitspiegel a sudetoněmeckého časopisu Einheit.

Když propukla válka, byl Freund jako komunista a zároveň příslušník nepřátelského národa držen v internaci. Tu ukončilo až napadení Sovětského svazu Německem, které bylo zároveň koncem spojenectví nacistické a komunistického impéria. Ludwig Freund pak pracoval jako ekonomický poradce komunistických členů Státní rady – orgánu československého exilu v Londýně. Dál publikoval, psal například do komunistických novin Daily Worker.

V roce 1942 spoluzakládal Jednotný výbor sudetoněmeckých antifašistů ve Velké Británii (Einheitsausschuß sudetendeutscher Antifaschisten in Großbritannien). Zpočátku odmítal plán na vyhnání německé menšiny z Československa. Později se ale podrobil názoru komunistické strany, která vysídlení Němců naopak prosazovala.

Po konci války a návratu do Československa přijal Ludwig Freund české občanství a změnil si jméno na Ludvík Frejka. V následujících letech působil ve stranických a vládních orgánech jako ekonomický expert.

V roce 1952 byl v souvislosti s procesem s Rudolfem Slánským zatčen a odsouzen k trestu smrti. Do tohoto vykonstruovaného procesu byl zařazen především pro svůj židovský původ, a také kvůli působení v Londýně.

Popraven byl 3. prosince 1952. O 11 let později byl rehabilitován.

Im heutigen Jubiläum der Woche stellen wir ihnen eine interessante Persönlichkeit der deutschen linksorientierten Politik in der Tschechoslowakei vor: den Ökonomen und Politiker Ludvík Frejka. Der wurde als Ludwig Freund am 15. Januar 1904 in Reichenberg, in einer deutschsprachigen Familie mit jüdischen Wurzeln geboren. Nach dem Abitur studierte er an der Handelshochschule Berlin und dann studierte er Nationalökonomie in London. Schon in seiner Jugendzeit war Freund politisch aktiv: im Jahre 1919 trat er der Sozialdemokratischen Jugend bei, drei Jahre später in die Kommunistische Partei Deutschlands. Seit 1923 war Ludwig Freund Mitglied der Kommunistischen Partei in der Tschechoslowakei. Von 1927 bis 1930 wirkte er als Funktionär dieser Partei in Nordböhmen und war von 1935 bis 1938 Redakteur der deutschen KPD-Zeitung Die Rote Fahne.

Nach dem Münchner Abkommen ging Ludwig Freund nach Großbritannien, wo er als Redakteur des österreichischen Zeitspiegels und sudetendeutschen Magazine Einheit wirkte. Als der Krieg kam, wurde Freund als Kommunist und Mitglied des Feindvolkes in einer Internierung gehalten. Die beendete der Angriff Deutschlands auf Russland, welcher das Ende der Allianz des nationalsozialistischen und kommunistischen Imperiums war. Ludwig Freund arbeitete dann als ökonomischer Berater von kommunistischen Mitgliedern des Staatrats, das was Organ des tschechoslowakischen Exils in London.

Ludwig Freund publizierte weiter, schrieb z.B. in die kommunistische Tageszeitung Daily Worker. Im Jahr 1942 war Freund Mitbegründer des Einheitsausschusses der sudetendeutschen Antifaschisten in Großbritannien. Zuerst lehnte er die Pläne zur Vertreibung der deutschen Minderheit aus der Tschechoslowakei ab, später wurde der mit der Meinung der Kommunistischen Partei einverstanden, die die Vertreibung unterstützte. Nach dem Kriegsende kam Ludwig Freund zurück in die Tschechoslowakei: er nahm die tsch. Staatsbürgerschaft an und endete seinen Namen auf Ludvík Frejka. In den folgenden Jahren wirkte Frejka in den Partei- und Regierungsorganen als ökonomischer Experte. Im Jahre 1952 wurde er im Zusammenhang mit den politischen Prozessen um Rudolf Slánský verhaftet und zum Tode verurteilt. In den Prozess wurde Frejka wegen seiner jüdischen Herkunft und seinem Wirken in London aufgenommen. Ludvík Frejka wurde am 3. Dezember 1952 hingerichtet. Elf Jahre später wurde er rehabilitiert.

Spustit audio